Πολιτική απορρήτου της Dr. Schär AG/SpA

Αγαπητέ Χρήστη,

Η DR SCHÄR AG/SpA, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (στο εξής: «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), σε συμμόρφωση με τον υπ΄αρ.2016/679 (νέο) Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο εξής αναφέρεται ως «ΓΚΠΔ»), τον Ελληνικό Νόμο 4624/2019 και όλους τους άλλους κανόνες και κανονισμούς ηλεκτρονικού απορρήτου – θεωρεί το απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων έναν από τους κύριους στόχους της δραστηριότητάς της. Ως εκ τούτου, προτού στείλετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα  Πολιτική Απορρήτου, διότι περιέχει σημαντικές πληροφορίες για το απόρρητό σας, την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσες διατάξεις.

Επιπλέον, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου:

– θεωρείται ότι αναφέρεται στην παρούσα ιστοσελίδα και σε όλες τις άλλες ιστοσελίδες που πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dr. Schär (στο εξής θα αναφέρεται απλώς ως «Ιστοσελίδα») και τις διαχειρίζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων﮲

– αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρουμε﮲

– επίσης αποτελεί την γνωστοποίηση πληροφοριών Πολιτικής Απορρήτου, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ, σε χρήστες που αλληλεπιδρούν με την παρούσα ιστοσελίδα·

– συμμορφώνεται με την υπ’αρ. 2/2001 Σύσταση σχετικά με ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υιοθετήθηκε στις 17 Μαΐου 2001 από την Ομάδα Εργασίας του «Άρθρου 29».

***

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, της δικαιοσύνης και της διαφάνειας και την προστασία του απορρήτου και των δικαιωμάτων σας. Ως εκ τούτου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ 2016/679 και όλες τις υποχρεώσεις όσον αφορά την εμπιστευτικότητα που αναφέρονται σε αυτόν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο Πίνακας Περιεχομένων της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου παρακάτω θα σας βοηθήσει να βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που σας ενδιαφέρουν.

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

2.1 Δεδομένα περιήγησης στην ιστοσελίδα

2.2 Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες

2.3 Cookies

2.4 Στοιχεία που αφορούν ανηλίκους

 1. Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
 2. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ
 5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
 6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ
 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως αποτέλεσμα της περιήγησης των χρηστών στην Ιστοσελίδα και της χρήσης των υπηρεσιών της, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα που αφορούν ταυτοποιημένα ή αναγνωρίσιμα άτομα.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο και προσδιορίζονται αναλυτικά στη συνέχεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) στις διευθύνσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων:

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η Dr. Schär SpA / AG, με έδρα το Winkelau 9, ΤΚ 39014, Ιταλία, Τηλ. 0473/293 300, E-mail: privacy@schaer.com

Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει επίσης διορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), διαθέσιμο στα κεντρικά του γραφεία ( Winkelau 9, ΤΚ 39014 Postal, Ιταλία, Τηλ. 0473/293 300) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@drschaer.com.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων που εργάζονται στη διοίκηση, είναι πωλητές, νομικοί ή λογιστικοί υπάλληλοι ή τεχνικοί υπολογιστών, ανάλογα με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας και το ποια άτομα, υπό την άμεση εξουσία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, ορίζονται ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων ή πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ΓΚΠΔ 2016/679 και τα οποία έχουν τις κατάλληλες οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης των σχετικών εργασιών.

2.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

2.1 Δεδομένα περιήγησης στην ιστοσελίδα

Τα συστήματα υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας θα συλλέγουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση τεκμαίρεται όταν χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου. Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με αναγνωρισμένα υποκείμενα των δεδομένων, αλλά από τη φύση τους θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν, μέσω της επεξεργασίας και της συσχέτισής τους με δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη, να ταυτοποιήσουμε προσωπικά τους χρήστες. Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει διευθύνσεις IP ή ονόματα τομέα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από άτομα που συνδέθηκαν στην ιστοσελίδα, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των πόρων που ζητήθηκαν, την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, τον αριθμό κωδικού που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που αναφέρονται στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη και στο περιβάλλον υπολογιστή. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και για τη διασφάλιση της λειτουργίας της, για να επιτραπεί – δεδομένης της αρχιτεκτονικής του συστήματος που χρησιμοποιείται – η σωστή παροχή των υπηρεσιών, για λόγους ασφαλείας και για τη διαπίστωση ευθύνης σε περίπτωση υποθετικά εγκλήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά της Ιστοσελίδας ή τρίτων. Τα δεδομένα διαγράφονται συνήθως μετά από επτά ημέρες.

2.2 Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες

Η ιστοσελίδα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να παρέχουν οικειοθελώς προσωπικά δεδομένα, για παράδειγμα συμπληρώνοντας μια φόρμα επικοινωνίας, ζητώντας υπηρεσίες ή πληροφορίες, επιλέγοντας ελεύθερα να στείλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα κ.λπ.

2.3 Cookies (ιχνηλάτες)

Η Dr. Schär AG/SpA έχει κοινοποιήσει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τις διαδικασίες δημιουργίας προφίλ που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας.

Ενδέχεται περιστασιακά να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας ενώ βρίσκεστε στην Ιστοσελίδα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και να παρέχουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας στους διαφημιστές μας, όπου χρειάζεται. Τέτοιες πληροφορίες δεν θα σας ταυτοποιήσουν προσωπικά, είναι στατιστικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες μας και τη χρήση της Ιστοσελίδας μας από αυτούς. Αυτά τα στατιστικά δεδομένα δεν ταυτοποιούν προσωπικά στοιχεία. Ομοίως με τα παραπάνω, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση από εσάς του Διαδικτύου χρησιμοποιώντας ένα αρχείο cookie. Όπου χρησιμοποιούνται, αυτά τα cookies κατεβαίνουν αυτόματα στον υπολογιστή σας. Ένα αρχείο cookie αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας καθώς τα cookies περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μας βοηθούν να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Όλοι οι υπολογιστές έχουν τη δυνατότητα να απορρίπτουν τα cookies. Αυτό μπορεί να γίνει ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας που σας επιτρέπει να απορρίψετε τα cookies. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη της Ιστοσελίδας. Οι διαφημιστές μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies, στα οποία δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Τέτοια cookies (εάν χρησιμοποιούνται) θα ληφθούν μόλις κάνετε κλικ σε διαφημίσεις στην Ιστοσελίδα μας.

2.4 Στοιχεία που αφορούν ανηλίκους

Εάν η Ιστοσελίδα πρόκειται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, θα απαιτείται η συγκατάθεση του ατόμου που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια (νόμιμος κηδεμόνας).

 1. Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η απόφαση της Ιταλικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 8ης Μαΐου 2014 απαιτούσε, στην περίπτωση χρήσης cookies πλην τεχνικών cookies, την προσθήκη μίας ειδοποίησης (banner) κατά την πρώτη πρόσβαση του χρήστη στην ιστοσελίδα (η λεγόμενη ειδοποίηση πληροφοριών), που να υποδεικνύει, ουσιαστικά, τις διαδικασίες διαχείρισης cookies της ιστοσελίδας και διαθέτει σύνδεσμο (link) που οδηγεί στο πλήρες κείμενο της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρίας.

Η Dr. Schär AG/SpA έχει ετοιμάσει τη προαναφερθείσα ειδοποίηση και, επιπλέον, έχει εγκαταστήσει ένα συγκεκριμένο cookie που απομνημονεύει τις προτιμήσεις του χρήστη όσον αφορά την εγκατάσταση cookie για 365 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα δουν το cookie της ειδοποίησης μόνο μία φορά και εάν επιθυμούν να αλλάξουν τις προτιμήσεις τους, μπορούν να το κάνουν ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην παράγραφο με τίτλο «Πώς να δείτε και να αλλάξετε τα cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας».

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που παραχωρείτε μέσω της ιστοσελίδας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών που ζητούνται από τους χρήστες: εγγραφή στο Schär Club.

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο υπό (α) στοιχείο είναι προαιρετική, αλλά η μη παροχή τους θα μπορούσε να καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών που ζητήθηκαν.

Σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, δεν ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς, καθώς τα εν λόγω στοιχεία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση στην οποία συμμετέχετε ως συμβαλλόμενο μέρος ή/και την εκπλήρωση, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, συγκεκριμένων αιτημάτων σας.

β) για έρευνα/ στατιστική ανάλυση σε συγκεντρωτικά ή ανώνυμα δεδομένα, συνακολούθως χωρίς δυνατότητα αναγνώρισης του χρήστη, με στόχο τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας οποιωνδήποτε καμπανιών διαδικτυακού μάρκετινγκ που μπορεί να έχουμε πραγματοποιήσει, την μέτρηση της επισκεψιμότητας και την αξιολόγηση της χρηστικότητας και του ενδιαφέροντος.

Η επεξεργασία συγκεντρωτικών ή ανώνυμων δεδομένων δεν υπόκειται στις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679.

γ) για σκοπούς που σχετίζονται με την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο, τους κανονισμούς ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο υπό (γ) στοιχείο είναι υποχρεωτική και η παράλειψή της δεν θα επέτρεπε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει του νόμου, των κανονισμών ή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ, δεν είναι απαραίτητο να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς.

δ) για διαφημιστικά μηνύματα.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ιταλικής Αρχής για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «Οδηγίες σχετικά με την προωθητική δραστηριότητα και την αντίθεση με το ανεπιθύμητο περιεχόμενο – 4 Ιουλίου 2013 [2542348]», εάν αποφασίσετε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες προώθησης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας αγοράς, σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να διεξάγουμε τέτοιες δραστηριότητες, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς, με επιστολές, επαφές τηλεφωνικών κέντρων (οι λεγόμενες «παραδοσιακές μέθοδοι»), e-mail, μηνύματα κειμένου, ειδοποιήσεις push και μέσω κοινωνικών δικτύων (οι λεγόμενες «αυτόματες μέθοδοι»). Σας ενημερώνουμε επίσης ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποφασίσετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή που χορηγήσατε για παραδοσιακές ή αυτόματες μεθόδους, ειδοποιώντας ανεπίσημα τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, δηλαδή στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση: privacy@schaer.com.

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο υπό (δ) στοιχείο είναι προαιρετική και απαιτεί προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Εάν δεν υπάρχει τέτοια συγκατάθεση, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία που ζητήσατε, αλλά ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν θα μπορεί να σας στείλει διαφημιστικά μηνύματα. Αφού χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή για όλες αυτές τις μεθόδους επικοινωνίας ή μόνο για μία ή ορισμένες από αυτές.

ε) για σκοπούς δημιουργίας προφίλ (π.χ. δημιουργία, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών εργαλείων, προφίλ χρηστών με βάση τις προτιμήσεις, τις συνήθειες και τις καταναλωτικές τους επιλογές).

Τέτοιες δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ μπορεί να πραγματοποιούνται μέσω cookies ή άλλων τεχνολογιών δημιουργίας προφίλ στο διαδίκτυο, π.χ. Cookies, (βλ. ενότητα 2.3 ή/και με διασύνδεση προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών και τη σχετική χρήση πολλαπλών λειτουργιών που επιλέγονται μεταξύ εκείνων που διατίθενται στον χρήστη, όπως προβλέπεται από τις από 19 Μαρτίου 2015 Οδηγίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για διαδικτυακό προφίλ.

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο υπό (ε) στοιχείο παραπάνω είναι προαιρετική και απαιτεί την προηγούμενη και ειδική συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να χορηγήσετε και μέσω των απλουστευμένων διαδικασιών που προβλέπονται στην Γενική Διάταξη «Προσδιορισμός απλουστευμένων διαδικασιών ενημέρωσης των χρηστών και την απόκτηση συγκατάθεσης για τη χρήση cookies – 8 Μαΐου 2014» και τις «Οδηγίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για διαδικτυακό προφίλ» (παράκαμψη του αρχικού banner κατά τη σύνδεση στην ιστοσελίδα). Ελλείψει τέτοιας συγκατάθεσης, ενδέχεται να επωφεληθείτε από την υπηρεσία που ζητήσατε, αλλά ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν θα μπορεί να σας δημιουργήσει προφίλ και να σας στείλει επικοινωνίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποφασίσετε να αποσύρετε τη συγκατάθεση που είχατε προηγουμένως χορηγήσει για δημιουργία προφίλ χρήστη, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων με διασύνδεση πληροφοριών ή άλλες τεχνολογίες δημιουργίας προφίλ, ειδοποιώντας ανεπίσημα τον υπεύθυνο επεξεργασίας με αποστολή email στο: privacy@schaer.com.

 1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας – ή από τρίτα μέρη που έχουν επιλεγεί προσεκτικά για την αξιοπιστία και την ικανότητά τους, καθώς και πρόσωπα που έχουν οριστεί ως Επεξεργαστές Δεδομένων – μόνο για την επίτευξη των σκοπών που καθορίζονται παραπάνω, κυρίως με τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων, αλλά και σε έντυπη μορφή, για τον χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητος για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα.

Τα Δεδομένα που μας παρέχονται αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην Ιστοσελίδα μας θα κρυπτογραφούνται για να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μας αποστέλλονται ηλεκτρονικά, η μετάδοση τέτοιων δεδομένων γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Εφαρμόζονται συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη της απώλειας δεδομένων, της παράνομης ή αθέμιτης χρήσης και της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, σε πλήρη συμμόρφωση με όσα αναφέρονται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες σε σχέση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρονται από την παρούσα Ιστοσελίδα υποβάλλονται σε επεξεργασία στην έδρα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω. Τα κέντρα δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας βρίσκονται στην Ιταλία. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων βασίζεται επίσης στις τεχνολογικές υπηρεσίες/ κέντρα δεδομένων της KEY-TEC GmbH & Co. KG και της webAlm GmbH για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, πράγμα που σημαίνει ότι τα δεδομένα θα αποθηκεύονται επίσης στα γραφεία τους.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω των φορμών που διατίθενται στην ιστοσελίδα μας, θα διατηρηθούν για το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των αιτημάτων σας. Όπου υπάρχουν κανονισμοί που απαιτούν τη διατήρηση των λεπτομερειών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα συμμορφωνόμαστε με τους εν λόγω κανονισμούς. Τα στοιχεία που συλλέγονται από τα cookies θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το μεμονωμένο cookie.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε εξωτερικά υποκείμενα των οποίων η βοήθεια είναι απαραίτητη και λειτουργική για την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Τα συνηθισμένα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτα μέρη όπως: 1. άτομα ή εταιρίες που παρέχουν βοήθεια και συμβουλές στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, που έχουν οριστεί κατάλληλα ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων, 2. οντότητες, φορείς ή αρχές στις οποίες η κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου ή με εντολή των αρμόδιων αρχών, 3. υποκείμενα που ανατίθενται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ή/και στα οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει αναθέσει την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται αυστηρά με τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης τεχνικών συστημάτων), εύστοχα οριζόμενοι ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων, 4. επιχειρηματικοί εταίροι, προσδιοριζόμενοι ανά κατηγορία, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, αλλά μόνο εάν ο χρήστης έχει δώσει ειδική συγκατάθεση για να το πράξουν.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν θα επεξεργάζεται δεδομένα εάν αυτή η επεξεργασία περιλαμβάνει τη διάδοσή τους, εκτός εάν έχει λάβει πρώτα τη συγκεκριμένη συγκατάθεση του χρήστη.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε δεν θα μεταφερθούν σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς εκτός ΕΕ. Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σε συμφωνία με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να αποκτήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να τα διορθώσουμε, να τα συμπληρώσουμε ή να τα διαγράψουμε και να περιορίσουμε ή να αντιταχθούμε στην επεξεργασία τους όπου υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για να το πράξουμε, καθώς και να μεταφέρουμε τα προαναφερθέντα λεπτομέρειες σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Κατόπιν του αιτήματος αυτού, θα σας στείλουμε γραπτή απάντηση εντός 30 ημερών. Μπορείτε να ανακαλέσετε, ανά πάσα στιγμή, τη συγκατάθεση που δόθηκε στην παρούσα ιστοσελίδα, επικοινωνώντας με μία από τις διευθύνσεις που αναφέρονται στην ενότητα 1 με τίτλο «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ». Επιτρέπεται επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Ελέγχου, σε περίπτωση που πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία.

Τα αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση: privacy@schaer.com.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να τροποποιήσει ή απλώς να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εν μέρει ή πλήρως, ακόμη και μετά από τροποποιήσεις των νόμων και κανονισμών που διέπουν αυτές τις πολιτικές και προστατεύουν τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Αυτές οι τροποποιήσεις και ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου θα κοινοποιούνται στους χρήστες της Ιστοσελίδας κατά την είσοδό τους στην αρχική σελίδα και θα είναι δεσμευτικές από τη στιγμή που θα  δημοσιευτούν στην Ιστοσελίδα. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε αυτήν την ενότητα τακτικά για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη και ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, ώστε να γνωρίζετε πάντα ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες και σε περιεχόμενο τρίτων από την παρούσα Ιστοσελίδα. Αυτές οι ιστοσελίδες έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου τις οποίες πρέπει να ελέγξετε. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές τους, καθώς δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί αυτών. Εάν επιλέξετε να μεταφερθείτε σε οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτων, προβαίνετε σε αυτό αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εάν επιθυμείτε να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία μας (δηλαδή με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων) με επιστολή, φαξ ή e-mail στη διεύθυνση: privacy@schaer.com

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Σύμφωνα με τις από 25 Ιανουαρίου 2012 οδηγίες της Ιταλικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων (Garante per la protezione dei dati personali),

Η Dr. Schär AG/SpA, ως διαχειριστής της ιστοσελίδας www.schaer.com και όλων των άλλων ιστοσελίδων που ανήκουν στην ίδια εταιρία, είναι υποχρεωμένη να προειδοποιεί τους χρήστες ότι:

– πρέπει να δίνουν την απαραίτητη προσοχή στην αξιολόγηση της πιθανότητας, κατά τη διάρκεια των εργασιών, εισαγωγής ή άρνησης προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που μπορεί, έστω και έμμεσα, να συνδέονται με την ταυτότητά τους.

– πρέπει να αξιολογήσουν τη δυνατότητα δημοσίευσης ή μη δημοσίευσης φωτογραφιών ή/και βίντεο που καθιστούν δυνατή την αναγνώριση ατόμων ή τοποθεσιών ή τα καθιστούν αναγνωρίσιμα.

– πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη δυνατότητα εισαγωγής, κατά τη διάρκεια των εργασιών τους, δεδομένων που μπορεί, έστω και έμμεσα, να αποκαλύψουν την ταυτότητα τρίτων, για παράδειγμα: άλλα άτομα που συνδέονται με τον συντάκτη της ανάρτησης από την ίδια παθολογία, ανθρώπινη εμπειρία ή ιατρικό ταξίδι.

– ό, τι γράφεται σε αυτά τα φόρουμ/κοινότητα μπορεί να συλλεχθεί και να είναι διαθέσιμο σε γενικευμένες μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo, κ.λπ.).

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι τα δεδομένα που εισάγονται σε αυτά τα φόρουμ/κοινότητα μπορούν να τα συμβουλευτούν μόνο άλλοι χρήστες που εγγράφονται στην ιστοσελίδα.

Η δεσμευτική έκδοση της πολιτικής απορρήτου είναι αυτή που είναι γραμμένη στα ιταλικά.